__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Wednesday, October 29, 2008

075 - Syarat-Syarat Asas Agar Amalan Kita Diterima Di Sisi Allah

Syarat-Syarat Asas Agar Amalan Kita Diterima Di Sisi Allah

http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com

1 - Berakidah Dengan Akidah Yang Sahih:

“Sesiapa yang beramal soleh, sama ada dari lelaki atau perempuan, dan ia sentiasa di dalam keadaan yang beriman (berakidah dengan akidah yang sahih), maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan sesungguhnya Kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Surah an-Nahl, 16: 97)

“Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, dari lelaki atau perempuan, dan ia sentiasa berada di dalam keadaan yang beriman (berakidah sahih), maka mereka itu akan masuk syurga, dan mereka pula tidak akan dianiaya (atau dikurangkan balasannya) sedikitpun.” (Surah an-Nisa’, 4: 124)

2 - Ikhlas Lillahi Ta’ala (tidak syirik):

“Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran ini kepadamu (Wahai Muhammad) dengan membawa kebenaran; oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepada-Nya. Ingatlah! (hak yang wajib dipersembahkan) kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih (dari segala bentuk kesyirikan).” (Surah az-Zumar, 39: 2)

“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu (Wahai Muhammad) dan kepada Nabi-nabi yang terdahulu daripadamu: “Demi sesungguhnya! Jika Engkau (dan pengikut-pengikutmu) mempersekutukan (sesuatu yang lain dengan Allah) sudah pasti segala amal-amalmu akan terhapus, dan engkau akan tetap menjadi orang-orang yang rugi.” (Surah az-Zumar, 39: 65)

“Barangsiapa yang percaya dan berharap terhadap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan dengan apa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya.” (Surah al-Kahfi, 18: 110)

“Dan sekiranya mereka berbuat syirik nescaya gugurlah dari mereka apa yang mereka telah lakukan (dari amal-amal yang baik).” (Surah al-An’am, 6: 88)

3 - Beramal Dengan Petunjuk al-Qur'an Dan Sunnah Rasul-Nya (bersumberkan hadis-hadis yang sah):

“Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surah Ali Imran, 3: 31)

“Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dari-Ku, maka sesiapa yang mengikut petunjuk-Ku itu nescaya ia tidak akan sesat dan ia pula tidak akan menderita azab sengsara.” (Surah Thoha, 20: 123)

“Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) di hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya (sama ada di waktu susah mahu pun senang).” (Surah al-Ahzaab, 33: 21)

Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.” (Hadis Riwayat Muslim, no: 2003)

4 - Haram Menokok Tambah (Mereka-Cipta) Amalan-Amalan Yang Baru Di Dalam Agama:


“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memandai-mandai (melakukan sesuatu perkara) sebelum (mendapat hukum atau kebenaran) Allah dan Rasul-Nya; dan bertaqwalah kamu kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui.” (Surah al-Hujurat, 49: 01)

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku redhai Islam itu menjadi agama bagimu.” (Surah al-Ma’idah, 5: 3)

“Barangsiapa yang beramal dengan amalan selain dari cara kita (Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya), maka ianya tertolak.” (Hadis Riwayat Muslim, no: 4468)

“Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam urusan agama, maka ianya tertolak.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, no: 2697)

Hendaklah kamu menjauhi setiap perkara yang baru yang diada-adakan di dalam urusan agama kerana setiap perkara yang baru di dalam agama itu adalah menyesatkan.” (Hadis Riwayat Ibnu Majah, 1/31, no: 40)

Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhu menjelaskan, “Setiap perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama adalah kesesatan walaupun manusia memandangnya baik (hasanah).” (Atsar Riwayat al-Baihaqi, no: 191. al-Laalikaa’i, Syarah Ushul I’tiqad, 1/104, no: 126)

5 - Janji Allah Untuk Mereka Yang Sentiasa Beristiqomah Dengan Aqidah Yang Benar, Tidak Syirik, Ikhlas, dan Sentiasa Menjaga Kesahihan Amal-amalannya:

“Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman (tidak berbuat syirik yang murni akidahnya) dan beramal soleh dari kalangan kamu bahawa Dia (Allah) akan menjadikan mereka berkuasa memegang kekuasaan di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka: yang berkuasa; dan Dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka (agama Islam) yang telah diredhai-Nya untuk mereka; dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh). mereka terus beribadat kepada-Ku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan-Ku. Dan (ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka (fasiq).” (Surah an-Nuur, 24: 55)

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman (menjaga aqidahnya) dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (Surah al-A’raaf, 7: 96)

“Sesiapa yang beramal soleh, sama ada dari lelaki atau perempuan, dan ia sentiasa di dalam keadaan yang beriman (berakidah dengan akidah yang sahih), maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan sesungguhnya Kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Surah an-Nahl, 16: 97)

“Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, dari lelaki atau perempuan, dan ia sentiasa berada di dalam keadaan yang beriman (berakidah sahih), maka mereka itu akan masuk syurga, dan mereka pula tidak akan dianiaya (atau dikurangkan balasannya) sedikitpun.” (Surah an-Nisa’, 4: 124)

074 - (Bahagian 14) - Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Menurut Imam Ahmad

(Bahagian 14) - Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Menurut Imam Ahmad

http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com

Dari imam Ahmad bin Hanbal (katanya):

Dasar ahlus sunnah menurut kami adalah,

31 - Membayar zakat/sedekah kepada mereka (para imam/pemerintah) boleh dan diterima. Barangsiapa membayarkannya kepada mereka maka perkara itu telah cukup/sah baginya, sama ada pemimpin itu baik atau pun buruk.

32 - Melaksanakan solat Juma’at di belakang mereka dan di belakang orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin hukumnya boleh dan sempurna dua rakaat. Barangsiapa yang mengulangi solatnya maka dia adalah mubtadi’ (pelaku bid’ah) yang meninggalkan atsar-atsar dan menyelisihi Sunnah. Tidak ada baginya sedikitpun dari keutamaan solat Juma’at, apabila dia tidak berpendapat bolehnya solat di belakang para imam/pemimpin, sama ada pemimpin itu baik atau pun buruk. Kerana Sunnah memerintahkan agar melaksanakan solat bersama mereka dua rakaat dan mengakui bahawa solat itu sempurna. Tanpa ada keraguan terhadap hal itu di dalam hatimu. (Imam Ahmad bin Hanbal, Ushulus Sunnah, prinsip 31 & 32)

Penjelasan/Syarah:

lbnu Abil ‘Izzi al-Hanafi berkata di dalam syarahnya terhadap Aqidah Thahawiyyah (376): “Nash-nash al-Kitab dan as-Sunnah serta ijma’ (kesepakatan) Kaum Salaf umat ini telah menunjukkan bahawa pemerintah, imam solat, penguasa, pemimpin perang dan pegawai zakat wajib ditaati di dalam persoalan (masalah-masalah) ijtihad. Manakala ia tidak wajib mentaati para pengikutnya dalam permasalahan ijtihad, bahkan mereka yang wajib mentaatinya di dalam perkara tersebut, dan meninggalkan pendapat mereka disebabkan pendapatnya. Kerana sesungguhnya maslahat (keutamaan) jama’ah dan kesatuan serta mafsadah (kerosakan) perpecahan dan perselisihan lebih besar dari masalah-masalah juz-iyah (yang bukan dasar). Dari hadiss Abu Hurairah, bahawa Rasulullah Shalallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

Hadits ini merupakan nash yang jelas yang menyatakan bahawa imam apabila salah maka kesalahan itu atas dirinya bukan atas ma’mum. Manakala mujtahid setidak-tidaknya dia berbuat salah dengan meninggalkan kewajiban yang diyakininya tidak wajib. Atau melakukan larangan yang diyakininya tidak terlarang. Dan tidak boleh bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyelisihi hadis yang jelas lagi sahih ini setelah sampai kepadanya.”

Saya (pentahqiq) berkata: “Apabila hadis itu mengenai solat maka masalah-masalah yang (keutamaannya) berada di bawahnya adalah lebih wajar lagi. Ali bin Abi Thalib berkata tentang kekhalifahan Abu Bakar: “Rasulullah telah meredhainya untuk agama kita, mengapa kita tidak meredhainya untuk (urusan) dunia kita?”

Ibnu Abil ‘Izzi berkata di dalam Syarah Thahawiyyah (hal. 374): “Ketahuilah bahawasanya boleh bagi seseorang melakukan solat di belakang orang yang belum diketahui bid’ah atau kefasiqannya berdasarkan kesepakatan para imam (ulama). Dan tidaklah termasuk syarat bolehnya mengikuti imam, dengan cara seorang ma’mum memeriksa keyakinan (aqidah) imamnya atau mengujinya, seperti mengatakan: ‘Apa peganganmu (aqidahmu)?’ Bahawa Ia (boleh) solat di belakang orang yang keadaannya belum diketahui, sekalipun dia solat di belakang mubtadi’ yang menyeru kepada bid’ahnya atau di belakang orang fasiq yang jelas kefasiqannya sedangkan dia seorang imam rawatib, yang mana tidak memungkinkannya solat kecuali di belakangnya. Seperti imam solat Jum’at atau dua hari raya, dan imam solat pada musim haji di Arofah atau seumpamanya, maka menurut kebanyakan ulama salaf dan khalaf ma’mum boleh solat di belakangnya. Barangsiapa yang meninggalkan solat Juma’at di belakang pemimpin yang buruk maka dia adalah mubtadi’ berdasarkan kebanyakan para ulama. Kerana para sahabat melakukan solat Jum’at jama’ah di belakang para pemimpin yang buruk, dan mereka tidak mengulanginya sebagaimana lbnu Umar solat di belakang Hajjaj bin Yusuf, begitu juga Anas”

Dan bahawa di ketika ‘Ubaidillah bin ‘Adi menemui Utsman (bin Affan) dalam keadaan terkepung, maka dia berkata: “Sesungguhnya engkau adalah imam/pemimpin umum bagi manusia, dan telah terjadi padamu apa yang kami lihat. Dan imam fitnah melakukan solat untuk kami sementara kami merasa telah melakukan kesalahan. Maka ia (Utsman) berkata: “Solat adalah amalan manusia yang paling baik. Maka apabila manusia melakukan kebaikan, maka laksanakanlah kebaikan itu bersama mereka. Dan apabila mereka melakukan keburukan, maka jauhilah keburukan mereka.” (Shahih al-Bukhari (695) di dalam Fathul Baari)

Hasan aI-Bashri pernah ditanya berkenaan solat di belakaig ahli bid’ah, dan berkata: “Solatlah (bersamanya) dan baginya (dosa) bid’ahnya.” (dita’Iiqkan oleh Bukhari dengan menjazmkannya. Sa’id bin Manshur mewashalkannya sebagaimana di dalam Fathul Baari (2/221). Dan lihat pula ta’Iiq terhadap at-Thahawiyyah hal. 46)

Dinukil dan disunting dari:

Kitab Ushulus Sunnah, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Tahqiq/Syarah Walid bin Muhammad Nubaih, m/s. 105-111. (Edisi Terjemahan: Terbitan Pustaka Darul Ilmi, Mac 2008M)

073 - (Bahagian 13) - Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Menurut Imam Ahmad

(Bahagian 13) - Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Menurut Imam Ahmad

http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com

Dari imam Ahmad bin Hanbal (katanya):

Dasar ahlus sunnah menurut kami adalah,

30 – Pembahagian fa’i (harta rampasan perang dan kaum kafir tanpa terjadi peperangan) dan penegakan hukuman-hukuman harus diserahkan kepada para
imam (pemimpin). Tidak boleh bagi siapapun untuk mencela dan menyelisihinya. (Imam Ahmad bin Hanbal, Ushulus Sunnah, prinsip 30)

Penjelasan/Syarah:

Kerana ini adalah Sunnah Rasulullah dan para Khalifah ar-Rasyidin radhiyallahu ‘anhum. Dan di dalam hadis disebutkan:

“Kami (para sahabat) membai’at Rasulullah untuk sentiasa mendengar dan taat sama ada di waktu susah atau pun senang, sama ada ianya disukai atau dibenci (oleh kami). Dan agar kami tidak menyelisihi para pemimpin muslimin walaupun mereka melakukan kezaliman terhadap kami. Dan agar kami mengatakan yang haq di mana pun kami berada. Kami tidak takut celaan orang yang mencela di dalam menjalankan penintah Allah.” (Muttafaqun ‘alaihi, dari hadis Ubadah bin Shamit. Al-Bukhari (hadis no. 7199) dan Muslim (hadis no. 1709))

Di dalam hadis ini terdapat penjelasan menasihati dengan cara yang paling baik. Dan hendaklah seseorang tidak merasa takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Hadis ini mencakupi dua perkara: Tidak boleh berdiam diri atau menutupi kebenaran, dan tidak boleh melakukan kezaliman dan melampaui batas di dalam menyampaikan nasihat. Dan kami berkeyakinan bahawa para ulama (Ahlus Sunnah) kami yang agung telah menegakkan kewajiban ini dengan sebenar-benarnya dan dengan cara yang paling lembut, ikhlas dan benar. Kerana mereka adalah orang-orang yang ahli dan berhak dengannya, maka mereka menjelaskan kebenaran dan tidak menutupinya dengan cara yang lembut dan menginginkan kebaikan untuk negeri dan para hamba. Maka hendaklah para pemuda yang bersikap tergesa-gesa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Mereka telah terbawa oleh semangat agama yang berkobar-kobar sehingga mereka melakukan kezaliman terhadap para ulama umat dan para pewaris para nabi kita. Mereka tidak mengetahui keagungan mereka (para ulama), yang mana mereka diperintahkan agar mengetahuinya. Dalam sebuah hadis (Nabi bersabda):

“Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengagungkan orang yang Iebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda serta tidak mengetahui hak orang alim (berilmu) dan kami.” (Hadis hasan. Dikeluarkan oleh Ahmad dan selainnya, dan dihasankan oleh al-Mundziri. Juga hasan menurut al-Albani di dalam Shahih at-Targhiib (hadits:95))

Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk.

Dinukil dan disunting dari:

Kitab Ushulus Sunnah, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Tahqiq/Syarah Walid bin Muhammad Nubaih, m/s. 105-108. (Edisi Terjemahan: Terbitan Pustaka Darul Ilmi, Mac 2008M)

Wednesday, October 22, 2008

072 - (Bahagian 12) - Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Menurut Imam Ahmad

(Bahagian 12) - Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Menurut Imam Ahmad

http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com

Dari imam Ahmad bin Hanbal (katanya):

Dasar ahlus sunnah menurut kami adalah,

29 - Perang dilakukan bersama para pemimpin sama ada yang baik atau pun yang sebaliknya, terus berlangsung sehingga ke hari kiamat, tidak boleh ditinggalkan. (Imam Ahmad bin Hanbal, Ushulus Sunnah, prinsip 29 & 32)

Penjelasan/Syarah:

Syaikh al-Albani rahimahullah berkata:

“Ketahuilah bahawa jihad itu terbahagi kepada dua jenis,

Pertama: Fardhu ‘ain. Iaitu jihad melawan musuh yang menyerang sebahagian negeri-negeri umat Islam, seperti musuh yang terdiri daripada kaum Yahudi pada zaman sekarang ini yang begitu aktif menjajah tanah Palestin. Maka seluruh umat Islam (di negeri tersebut) berdosa sehinggalah mereka mengeluarkan orang-orang yahudi darinya.

Kedua: Fardhu kifayah, apabila sebahagian (umat Islam) telah melaksanakannya maka kewajiban menjadi gugur ke atas yang lainnya. Iaitu jihad di dalam menyebarluaskan dakwah islamiyah ke seluruh tempat sehinggalah (hukum) Islam berdiri dengan baiknya. Maka barangsiapa dari penduduk negeri yang tersebut yang menerima (dakwah Islam) maka biarkanlah ia bebas. Dan barangsiapa yang menghalang-halangi jalan dakwah maka ia diperangi sehingga kalimat Allah menjadi tinggi. Jihad seperti ini terus berlangsung sehingga ke ke hari kiamat, apatah lagi jihad di bahagian yang pertama. Namun sayangnya sebagian para penulis (muslim) zaman sekarang mengingkarinya, dan tidak cukup dengan demikian, sehinggakan mereka sanggup mengingkari bahawa jihad tidak termasuk sebagai keistimewaan-keistimewaan di dalam agama Islam. Yang demikian itu tiada lain disebabkan lemahnya mereka untuk melaksanakan jihad yang fardhu ‘ain. Sesungguhnya benarlah bahawa Rasulullah telah bersabda bahawa:

“Apabila kamu melakukan jual beli secara ‘inah (yang mengandungi unsur riba), (lalai kerana) berternak, dan bercucuk tanam serta meninggalkan jihad fii sabiilillah, niscaya Allah akan menimpakan kepada kamu kehinaan yang tidak akan dicabutnya, sehinggalah kamu kembali kepada ajaran agama kamu (yang sebenarnya).” {Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Daud (lihat ash-Shahihah, 11). Rujuk juga Syarah Aqidah ath-Thahawiyah, hal. 387, kerana persoalan ini sangat penting)

Dinukil dan disunting dari:

Kitab Ushulus Sunnah, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Tahqiq/Syarah Walid bin Muhammad Nubaih, m/s. 105-107. (Edisi Terjemahan: Terbitan Pustaka Darul Ilmi, Mac 2008M)

Wednesday, October 15, 2008

071 - (Bahagian 11) - Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Menurut Imam Ahmad

(Bahagian 11) - Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Menurut Imam Ahmad

http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com

Dari imam Ahmad bin Hanbal (katanya):

Dasar ahlus sunnah menurut kami adalah,

27 – Sebaik-baik manusia setelah para sahabat adalah generasi yang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam diutus padanya. Setiap orang yang bersahabat dengannya sama ada setahun, sebulan, sehari, sesaat atau pernah melihatnya, maka mereka termasuk dari para sahabatnya. Ia memiliki keutamaan bersahabat bersesuai dengan waktu persahabatan dengannya. Kerana keterdahuluannya bersama beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, yang telah mendengar darinya, dan yang melihat kepadanya. Maka serendah-rendah darjat mereka adalah masih tetap lebih utama jika mahu dibandingkan dengan generasi yang tidak pernah melihatnya walaupun berjumpa Allah dengan membawa seluruh amal (kebaikan). Mereka dari kalangan orang-orang yang pernah bersahabat dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, melihat dan mendengar darinya, serta orang yang melihatnya dengan mata kepalanya dan beriman kepadanya walaupun hanya sesaat, mereka adalah Iebih utama (disebabkan persahabatannya dengan beliau) daripada para tabi’in walaupun mereka mengamalkan segala amal kebaikan.

28 - Mendengar dan taat kepada para imam dan pemimpin kaum mu’minin yang baik ataupun yang buruk. Dan kepada khalifah yang dengannya manusia bersatu di bawahnya dan meredhainya. Dan juga kepada orang yang telah mengalahkan manusia dengan pedang (kekuatan) sehingga dia menjadi khalifah dan disebut sebagai Amirul Mukminin (pemimpin kaum mukmin). (Imam Ahmad bin Hanbal, Ushulus Sunnah, prinsip 27 & 28)

Penjelasan/Syarah:

Berikut adalah hadis sahih dari lmran bin Hushain secara marfu’ berkenaan keutamaan tiga generasi terawal:

“Sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian orang-orang yang setelahnya, kemudian orang-orang yang setelahnya.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, hadis no. 3650 dan Muslim, hadis no. 2535)

Dari Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah.” (Surah at-Taubah, 9: 100)

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam berkenaan keutamaan para sahabat:

“Sekiranya salah seorang dari kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan dapat mengimbangi (infak) satu atau setengah mud mereka.” (Hadis Riwayat al-Bukhari (3673), dan Muslim (2541). Keduanya dari hadis Abi Sa’id al-Khudri secara marfu’)

Adalah yang dimaksudkan dengan perkataannya: (ashhabi (sahabatku)) adalah orang-orang yang mulazamah dan terkenal dengan persahabatan yang baik dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, bukan orang yang sekadar pernah bertemu dengan beliau atau berjumpa dalam waktu yang singkat/sebentar dan
tidak terkenal. Sebagai dalil adalah sabdanya:

“Janganlah kamu mencela para sahabatku.”

Dimaksudkan kepada seluruh sahabatnya, iaitu orang-orang yang menurut istilah dapat disebut sebagai sahabat daripada orang-orang yang berada di zamannya, dan (larangan itu) ditujukan kepada orang-orang setelah mereka. Nabi berpesan kepada mereka agar mengetahui hak orang-orang yang khusus dari para sahabatnya yang sentiasa bermulazamah (berdampingan) dengannya dan memiliki hubungan yang erat dengan beliau. Wallahu a’lam.

Di dalam persoalan ini, di sana masih terdapat beberapa penjelasan yang lain. Kerana persoalan ini adalah termasuk di dalam perkara yang tidak diragukan lagi bahawa persahabatan dengan Nabi rnempunyai keutamaan tertentu yang mana bergantung kepada kelamaan (tempoh) dan tahap ujian seseorang di dalam bersahabat. Kemudian setelah itu, keutamaan diukur dengan keimanan dan amalan. Mungkin juga di sana terdapat sebahagian para tabi’in atau para pengikut tabi’in atau orang-orang yang datang setelah generasi mereka lebih utama dari sebahagian para sahabat. Sebagaimana halnya orang yang menjumpai zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah yang besar dan ia tabah serta bersabar di dalamnya, maka baginya pahala yang lebih besar daripada pahala sebahagian para sahabat yang mati syahid. Perkara tersebut adalah sebagaimana yang ditunjukan oleh hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

Berkenaan mendengar dan taat kepada para imam atau pun pemimpin, maka dalilnya,

Dari firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.” (Surah an-Nisaa’, 4: 59)

Dan dari sabda RasululIah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam,

“Akan memimpin kalian para pemimpin yang kalian mengetahui dan mengingkari. Barangsiapa yang mengetahui maka ia telah berlepas diri, dan barangsiapa yang membenci maka ia telah selamat. Akan tetapi orang yang redha dan mengikutinya.” Mereka bertanya: “Bolehkah kami memerangi mereka?” Beliau menjawab: “Jangan, selagi mereka mendirikan solat.” (Diriwayatkan oleh Muslim, hadis no. 1480 dan hadis Ummu Salamah)

Di dalam atsar dari Hasan al-Bashri, bahawa sekelompok orang mendatanginya (di zaman Yazid bin Muhallab) maka ia memerintahkan mereka agar menetapi rumah-rumah mereka dan menutup pintu-pintu mereka. Kernudian Ia berkata: “Demi Allah, seandainya manusia bersabar tatkala diuji dengan pemimpin mereka, maka tidak lama kemudian Allah akan mengangkat/menghilangkan perkara (ujian) itu dari mereka. Akan tetapi disebabkan mereka berlindung dengan pedang (mereka), maka mereka diserahkah (urusannya) kepadanya. Dan demi Allah, mereka sama sekali tidak mendatangkan suatu hari dengan sedikit kebaikan pun.” Kemudian ia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik (sebagal janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir’aun dan kaumnya dan apa yang telah dibina oleh mereka.” (Surah al-A’raaf, 7: 137) (Lihat asy-Syarii’ah (atsar:19) dan Tafsir Ibni Abi Hatim (juz 3, hal. 178/b))

Hasan al-Bashri berkata: “Sungguh menghairankan orang yang takut kepada seorang raja atau suatu kezaliman setelah ia beriman kepada ayat ini. Ketahuilah, demi Allah, seandainya manusia bersabar kerana perintah Allah ketika ia diuji, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahan dari mereka, akan tetapi mereka tidak sabar dengan pedang, maka mereka diserahkan kepada rasa takut. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan ujian.” (Tafsir aI-Hasan (1/386))

Syaikh al-Albani berkata berkenaan ayat ini,

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.” (Surah an-Nisaa’, 4: 59)

Ia berkata: “Termasuk perkara yang jelas bahawa perkara tersebut khusus kepada para pemimpin yang muslim. Adapun orang-orang kafir penjajah maka tidak ada ketaatan kepada mereka, bahkan wajib persiapan yang sempurna sama ada melalui persiapan harta benda (material) ataupun ma’nawi untuk mengusir mereka dan mensucikan negeri-negeri dari kotoran mereka.” (Lihat ta’liqnya terhadap aqidah ath-Thahawiyyah, hal. 48)

Dan (tidak wajibnya taat) ini bukan hanya kepada orang-orang kafir asli, bahkan lebih-lebih lagi orang-orang murtad adalah termasuk dari mereka (yang tidak wajib ditaati dan didengar). Iaitu orang-orang yang tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mu’min dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka telah tunduk terhadap al-lbahiyah dan keluar dari syariat Allah dengan alasan kemajuan dan demokrasi. Semoga Allah mensucikan negeri-negeri kaum muslimin dari mereka dan perbuatan-perbuatan mereka.” (Hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini dapat dirujuk dalam ta’liq terhadap ath-Thahawiyah, hal. 47 dan Syarah ath-Thahawiyah, hal. 379)

Dinukil dan disunting dari:

Kitab Ushulus Sunnah, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Tahqiq/Syarah Walid bin Muhammad Nubaih, m/s. 99-105. (Edisi Terjemahan: Terbitan Pustaka Darul Ilmi, Mac 2008M)