__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Sunday, June 22, 2008

060 - Petikan-petikan Kata Para Imam Sebagai Pedoman

Petikan-petikan Kata Para Imam Sebagai Pedoman

Imam Malik Bin Annas Rahimahullah:

Jauhilah pendapat orang-orang yang (mengeluarkan pendapat) berdasarkan akal fikiran kecuali jika sudah disepakati oleh para ulama’ (ijma’). Ikutilah al-Qur’an yang telah diturunkan kepadamu oleh Tuhan kamu dan ikutilah Hadis yang telah diturunkan kepadamu oleh Nabi kamu. (Diriwayatkan oleh al-Sya’rani – al-Mizan al-Kubra, jld. 1, ms. 188)

Aku hanya manusia biasa yang mana pendapat aku mungkin benar dan mungkin salah. Maka telitilah pendapat yang aku kemukakan. Semua pendapat yang selaras dengan al-Qur’an dan al-Sunnah maka ambillah ia manakala yang tidak selaras dengan al-Qur’an dan al-Sunnah, tinggalkanlah. (Kata-kata oleh Malik Bin anas Rahimahullah, Riwayat Ibn ‘Abd al-Barr di dalam Jami’ Bayan al-Ilm, jld. 2, ms. 32)

Imam Abu Hanifah rahimahullah:

Saya mengambil (hukum agama) dari kitab Allah (al-Qur'an); Apa yang saya tidak temui dalamnya, maka saya ambil dari sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Jika saya tidak temui dalam kitab Allah atau sunnah Rasulullah, nescaya saya ambil pula pendapat sahabat-sahabatnya. (Diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, jld. 13, ms. 368)

Apabila aku mengeluarkan sesuatu pendapat yang bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Sunnah, maka tinggalkanlah pendapat aku itu. (Kata-kata oleh Abu Hanifah, Riwayat Salih al-Fulani di dalam Iqaz al-Himam, ms. 50.)

Imam as-Syafi’e rahimahullah:

Setiap hadis yang sah daripada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah juga merupakan ajaran aku walaupun engkau tidak pernah mendengarnya daripada aku sebelum ini. (Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim di dalam al-Adab, ms. 93-94)

Dalam setiap permasalahan, apabila seseorang ahli hadis itu menjumpai sebuah riwayat yang sahih daripada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan riwayat itu pula bertentangan dengan ajaran aku maka aku menarik kembali ajaran aku yang asal tadi sama ada pada ketika aku masih hidup atau apabila aku sudah meninggal dunia nanti. (Kata-kata oleh as-Syafi’e Rahimahullah, Riwayat Ibn al-Qayyim di dalam I’lam al Muwaqqi‘in, jld. 2, ms. 363)

Apabila sesuatu hadis itu sahih maka itulah mazhab (peganganku) aku. (Diriwayatkan oleh Ibn ‘Abidin (1203H/1789M) di dalam al-Hasyiyah, jld. 1, ms. 63 dan Ibn al-Syuhnah di dalam Syarh al-Bidayah. Dari al-Syafi‘e, diriwayatkan al-Nawawi dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, jld. 1, ms. 163 dan oleh al-Sya’rani di dalam al-Mizan, jld. 1, ms. 57)

Apabila kamu dapati di dalam kitab-ku sesuatu yang bertentangan dengan hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maka berpeganglah kepada Hadis tersebut dan tinggalkanlah apa yang telah aku katakan itu (atau tuliskan). (Kata-kata oleh as-Syafi’e Rahimahullah, Riwayat al-Khatib al-Baghdadi di dalam al-Ihtijaj bi al-Syafi‘e, jld. 8, ms. 2 dan al-Nawawi di dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, jld. 1, ms. 63)

Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah:

Tidak ada perkataan sesiapapun melainkan boleh diterima perkataannya atau ditolak kecuali perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. (Riwayat Abu Daud di dalam Masa’il al-Imam Ahmad, ms. 276)

Sheikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah:

Setiap orang boleh diambil dan ditinggalkan perkataannya kecuali Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. (Rof’ al-Malam ‘an A’immat al-A’lam)

Friday, June 13, 2008

059 - Prinsip ath-Tha’ifah al-Manshurah & al-Firqatun Naajiyah

Prinsip ath-Tha’ifah al-Manshurah & al-Firqatun Naajiyah

http://aqidah-wa-manhaj.blgospot.com

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلاَ مَنْ حَذَلَهُمْ

Tha’ifah al-Manshurah, Golongan yang menang dan sentiasa mendapat pertolongan...

Penisbahan nama ini adalah milik mereka yang sentiasa berada di atas manhaj dan prinsip-prinsip Islam yang haq. Mereka sentiasa berada dalam kemenangan dan mendapat pertolongan dari Allah.

Melalui hadis-hadis tertentu, Rasulullah telah mengkhabarkan bahawa umat ini akan terpecah-belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan ke neraka kecuali satu golongan sahaja, iaitu merekalah yang disebut sebagai al-Firqatun Najiyah (Golongan Yang Selamat).

Terdapat banyak hadis yang menyebutkan persoalan tersebut, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Luhay dan Mu’awiyah bin Abi Sufyan bahawa ia pernah berkhuthbah di hadapan kami lalu berkata:

Ketahuilah bahawa Rasulullah pernah berkhuthbah di hadapan kami dan bersabda:

“Ketahuilah bahawa Ahlul Kitab sebelum kalian telah terpecah-belah menjadi 72 golongan, dan bahawa umat ini juga akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 daripadanya akan ke neraka. Dan satu golongan di dalam al-Jannah (Syurga), mereka itu adalah al-Jama’ah.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4597), ad-Darimi (2/241), Ahmad (4/102), dan juga al-Hakim (1/128), al-Ajurri di dalam asy-Syari’ah (XVIII), Ibnu Baththah di dalam al-Ibanah (2/10812, 119/1), al-Laalika’i di dalam Syarhus Sunnah (1/23/1). Dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani di dalam Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah, no. 203 & 204 - (1/404))

Fokus dalil tersebut terletak kepada penyebutan kriteria al-Firqatun Najiyah (golongan yang selamat) dengan al-Jama’ah, ia tidak menyebutkan orientasinya kepada al-Qur’an dan as-Sunnah dengan khusus. Adapun begitu sebagaimana difahami bahawa golongan ini secara pastinya sentiasa berada di atas landasan al-Qur’an dan as-Sunnah. Hikmah yang tersembunyi di sebalik itu adalah indikasi (merujuk) kepada al-Jama’ah yang berdiri di atas nash al-Qur’an dan as-Sunnah serta mengamalkannya berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan pada ketika itu tidak ada jama’ah melainkan yang terbina atau terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi sendiri. (Lihat: Madarikun Nazhar, hal 44-45)

Merujuk kepada makna al-Jama’ah di atas, ianya disebutkan melalui hadis berikut:

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr ia berkata, bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya Bani Isra’il telah berpecah-belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan berpecah-belah menjadi 73 golongan. Mereka semua di neraka kecuali satu golongan”. Para sahabat bertanya: “Siapakah golongan (yang selamat) itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Apa (jalan) yang aku dan para sahabatku ada di atasnya”.” (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Sunannya (2641), al-Hakim di dalam al-Mustadrak (1/128-129), al-Ajurri di dalam al-Arba’in (143), dan di asy-Syari’ah (15-16))

Dalam riwayat yang lain dengan lafaz (maksudnya):

“Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu”. Para sahabat bertanya: “Siapakah mereka wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab: “Mereka adalah orang-orang yang keadaannya sentiasa berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku”.” (Riwayat ath-Thabrani di dalam ash-Shaghir, 1/256)

Hadis ini menjelaskan, bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika mengkhabarkan bahawa umat ini akan berpecah-belah menjadi 73 golongan (semuanya akan binasa kecuali satu golongan), maka beliau tidak membiarkan ciri-ciri dan kriteria golongan yang selamat tersebut menjadi kabur (tidak diperjelas) kepada umatnya. Maka, beliau menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri dan kriteria al-Firqatun Najiyah tersebut dengan penjelasan yang sangat jelas dan terang, dengan kalimat yang ringkas lagi padat. Persoalan penyebutan seperti ini adalah termasuk kepada skop Jawami’ul kalim (iaitu kalimat yang singkat, namun kandungan maknanya sangat luas dan mendalam) yang telah Allah kurniakan kepada beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Maka beliau menyebutkan ciri-ciri dan kriteria tersebut melalui sabdanya:

“Mereka adalah orang-orang yang keadaannya sentiasa berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku”

Yang dimaksudkan dengan “keadaan” pada konteks hadis tersebut adalah keadaan agama seseorang, sama ada dalam hal aqidah, manhaj, ibadah, dakwah, dan kaedah berfikir. Maka al-Firqatun Najiyah itu adalah orang-orang yang keadaan aqidah, manhaj, ibadah, dakwah, dan kaedah berfikirnya (manhaj/prinsipnya) bertepatan dengan keadaan aqidah, manhaj, ibadah, dakwah, dan kerangka metode/prinsip Rasulullah dan para sahabatnya pada ketika itu.

Ini merupakan penerangan ciri-ciri dan kriteria yang diperjelaskan dengan ringkas (namun padat dan jelas) bagi jalan yang ditempuh oleh al-Firqatun Najiyah, iaitu sesiapa sahaja yang dalam semua urusan agamanya sentiasa berittiba’ (mengikuti) apa yang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Sebaliknya, barangsiapa yang menyimpang dari landasan jalan tersebut, maka dia termasuk ke dalam golongan yang menuju ke arah kesesatan dan kebinasaan.

Tafsir Nabawi berkenaan kriteria dan ciri-ciri al-Firqatun Najiyah ini sebenarnya merupakan penafsiran dan penjelasan terhadap ayat al-Qur’an, iaitu firman Allah subhanahu wa Ta’ala:

“Barangsiapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain Sabilul Mu’minin (jalan kaum Muslimin), maka Kami biarkan dia tenggelam dalam kesesatan (berpaling dari kebenaran) dan Kami masukkan ke dalam neraka Jahannam. Dan itu adalah merupakan seburuk-buruk tempat kembali.” (an-Nisa’, 4: 115)

Asy-Syaikh al-Albani berkata: “Allah Tabaraka wa Ta’ala menyebutkan dalam ayat ini peringatan keras terhadap orang yang menderhakai Rasulullah kemudian Allah mengiringinya dengan firman-Nya: (dan mengikuti selain Sabilul Mu’minin) Tidak diragukan lagi bahawa yang dimaksudkan dengan sabilul mu’minin’ adalah orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya:

“Para sahabat yang terdahulu (yang masuk Islam) dari Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang niengikuti mereka dengan baik. (at-Taubah, 9: 100)

Pada sesi yang lain asy-Syaikh al-Albani juga berkata:

“Sungguh, Allah adalah Zat Yang Maha Tinggi sehingga tidak mungkin Dia berkata tanpa faedah dan hikmah. Oleh kerana itu tidaklah diragukan lagi bahawa penisbahan kalimat Sabilul Mu’minin dalam ayat ini mempunyai hikmah dan maksud yang sangat tinggi lagi mendalam. Keadaan ini menunjukkan bahawa di sana mengandungi suatu kewajiban yang sangat penting, iaitu ittiba’ (corak pegang) kita terhadap al-Qur’an dan as-Sunnah perlulah bersesuaian dengan manhaj yang difahami dan dijalankan/digariskan oleh generasi awal kaum muslimin (iaitu) para sahabat radhiyallahu ‘anhum, kemudian generasi berikutnya (tabi’in), kemudian generasi yang berikutnya, tabi’ut tabi’in. Dan seruan inilah yang sentiasa dikumandangkan oleh manhaj dakwah Salafiyyah sekaligus menjadi rujukan utama mereka, sama ada dalam asas dakwah mahupun dalam Manhaj Tarbiyyah.”

Demikian juga, tafsir Nabawi berkaitan al-Firqatun Najiyah tersebut sekaligus merupakan tafsir terhadap ayat:

“Kalau mereka itu beriman sebagaimana kamu beriman (iaitu para sahahat) terhadapnya, maka sesungguhnya mereka itu telah mendapatkan hidayah dan sekiranya mereka berpaling maka mereka itu berada dalam perpecahan. Maka cukuplah Allah bagimu (wahai Muhammad) terhadap mereka dan Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. (al-Baqarah, 2: 137)

Di sini Allah menegaskan bahawa imannya para sahabat merupakan garis petunjuk (rujukan) bagi menandakan benar atau tidaknya pegangan keimanan seseorang.

Kemudian lebih memperjelaskan lagi tentang siapakah al-Firqatun Najiyah tersebut, maka al-Khathib al-Baghdadi telah meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada al-Imam Ahmad, bahawasanya beliau menyebutkan hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tersebut, kemudian beliau berkata: “Sekiranya mereka (al-Firqatun Najiyah itu – pent.) bukan Ahlul Hadis (pengikut hadis), maka aku tidak tahu siapa lagi mereka itu.”

Yakni ‘ulama sehebat Imam Ahmad bin Hanbal memahami bahawa al-Firqatun Najiyah itu tidak lain dan tidak bukan ialah sebagai kelompok Ahlul Hadis. Apakah beliau menafsirkannya menurut hawa nafsu beliau sendiri? Tentu tidak. Dan penafsiran tersebut adalah bersumberkan hadis berikut:
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu:

Nabi ditanya: “Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling baik?”

Beliau bersabda: “Aku dan orang yang bersamaku”.

Para sahabat bertanya lagi: “Kemudian siapa Wahai Rasulullah?”

Beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab: “Orang-orang yang berada di atas Atsar (pegangan para sahabat).”

Ditanyakan lagi kepada beliau: “Kemudian siapa, Wahai Rasulullah?”

Beliau menjawab: “Mereka yang sedikit.”

Dalam riwayat lain, dengan lafaz (yang maksudnya):

Telah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam: “Siapakah manusia yang terbaik?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Aku dan orang-orang yang bersamaku, kemudian orang-orang yang mengikuti atsar (manhaj para sahabat), kemudian orang yang mengikuti atsar”. Kemudian seakan-akan beliau menolak yang selainnya. (Hadis yang hasan. Diriwayatkan oleh imam Ahmad (3/155, 243) dan Abu Nu’aim di dalam al-Hilyah (11/78))

Asy-Syaikh Sholeh as-Suhaimi berkata di dalam at-Tanbih:

“Sungguh beliau telah menjelaskan bahawa majoriti orang yang menyelisihi ahlul Hadis akan binasa, sedangkan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah adalah kelompok yang akan mendapatkan keselamatan.”

Berkata asy-Syaikh Sholeh bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah di dalam al-Lamhah ‘anil Firaqidh Dhallah (hal. 17):

“Dalam hadis ini, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengkhabarkan bahawa perpecahan tersebut pasti terjadi kepada umat ini, dan beliau adalah seorang yang tidak akan berbicara dengan hawa nafsunya. Merupakan suatu kewajiban bagi umat ini untuk membenarkan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi was Sallam.”

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Minhajus Sunnah (3/475): “Sifat dan ciri golongan yang selamat itu adalah yang mengikuti jejak sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan itu juga merupakan syi’ar Ahlus Sunnah, maka golongan yang selamat itu adalah Ahlus Sunnah.”

Al-imam al-Ajurri berkata di dalam kitabnya al-Arba’in, 143:

“Seorang mukmin yang berusaha dengan bersungguh-sungguh menjadi golongan yang selamat ialah dengan cara mengikuti kitab Allah ‘Azza wa Jalla, dan sunnah Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi was Sallam, serta sunnah para sahabatnya radhiyallahu ‘anhum, dan sunnah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti ucapan imam-imam terkemuka Kaum muslimin seperti Sufyan ats-Tsauri, al-Auza’i, Malik, asy-Syafi’i, Ahmad, Abu ‘Ubaid, dan orang yang berada di atas jalan mereka dari kalangan para ‘ulama.”

Kemudian Rasulullah mengkhabarkan, bahawa al-Firqatun Najiyah ini akan sentiasa wujud, menang, dan berjaya berbanding musuh-musuh mereka sehinggalah ke hari kiamat. Mereka adalah ath-Tha’ifah al-Manshurah:

“Sentiasa ada dari umatku sekelompok orang (Tha’ifah) yang selalu tampak jelas di atas al-Haq, tidak akan menyusahkan mereka orang-orang yang meninggalkan (tidak mahu menolong) mereka sehingga datang keputusan Allah (hari kiamat – pent.).” (Hadis Riwayat al-Bukhari & Muslim)

Hadis ini diriwayatkan oleh para Imam Hadis, antara lain:

Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan selainnya. Hadits ini merupakan hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat, antara lain adalah Mu’awiyah bin Abu Sufyan, al-Mughirah bin Syu’bah, Tsauban Maula Rasulullah Shallallahu ‘alaihi was Sallam, ‘Uqbah bin ‘Amir, Qurrah al-Muzani, Abu Umamah, ‘Imran bin Hushain, ‘Umar bin al-Khaththab, Jabir, Salamah bin Nufail, dan selainnya. (Lihat: ash-Shahihah no. 270, oleh al-Albani)

Hadis ini diriwayatkan dengan beberapa lafaz, antara lain:

“Sentiasa ada dari umatku sekelompok orang (Tha’ifah) yang berperang/berjuang di atas al-Haq, mereka sentiasa menang sehingga (menjelang – pent.) hari kiamat.”

“Sentiasa ada dari umatku sekelompok orang (Tha’ifah) yang mendapat pertolongan, tidak akan menyusahkan mereka orang-orang yang meninggalkan (tidak mahu menolong) mereka (mereka terus demikian) sehingga (menjelang – pent.) hari kiamat.”

Seterusnya, siapakah ath-Tha’ifah al-Manshurah itu?

Makanya, sudah tentu urusan hadis wajarlah dikembalikan kepada ahlul hadis. Maka jangan lagi kita menanyakan permasalahan hadis kepada mereka-mereka yang tidak pernah mempelajari hadis. Demikian juga jangan menyerahkan urusan hadis kepada jurutera, doktor bedah, atau pun kepada sarjana ekonomi dan kewangan, atau yang selainnya. Tetapi sekali lagi, wajiblah ianya diserahkan kepada pakar hadis, yang telah mempelajari dan memahami serta mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sama ada secara riwayah, dirayah, dan amaliah.

Mari kita meneliti dan menyelusuri semula penjelasan para ‘ulama ahlul hadis berikut:

Berkata Musa bin Harun rahimahullah: “Aku telah mendengar Ahmad bin Hanbal ketika ditanya berkenaan hadis yang berbunyi (maksudnya): “Umat ini akan berpecah-belah menjadi 73 golongan dan semuanya di neraka kecuali hanya satu golongan (yang selamat)”. Beliau mengatakan: “Jika yang dimaksudkan bukannya ahlul hadis maka aku tidak tahu siapa nereka”.” Dalam riwayat yang lain dengan lafaz (maksudnya): “Jika ath-Tha’ifah al-Manshurah ini bukan ash-habul Hadis (pendukung hadis/sunnah), maka aku tidak tahu lagi siapa mereka.” (Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam kitab Ma’rifah Ulumil Hadis (2), dan al-Khathib al-Baghdadi. Sanadnya sahih. Lihat: ash-Shahihah, 1/542, dan al-Azhar al-Mantsurah fi tabyin anna Ahlal Hadis hum al-Firqatun Najiyah wa ath-Tha’ifah al-Manshurah)

Di dalam riwayat yang lain: “Mereka adalah ahlul ‘ilmi dan ahlul atsar.” (Lihat ash-Shahihah, (1/543), oleh al-Albani)

Berkata ‘Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah: “Menurutku mereka adalah para ‘ulama Ahhul Hadis.” (Diriwayatkan oleh al-Khathib (61). Lihat ash-Shahihah (1/543))

Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitab al I’tisham bil Kitab Sunnah di dalam Shahih-nya beliau berkata: Bab Perkataan Nabi Shallallahu ‘alaihi was Sallam:

“Sentiasa ada kelompok dan umatku yang menampakkan kebenaran dan mereka berperang” al-Bukhari berkata: “Dan mereka adalah para ‘ulama.”

Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menerangkan pernyataan al-Bukhari

“Mereka adalah para ‘ulama: “Ini adalah penegasan al-Imam al-Bukhari, dan telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi hadis tentang masalah ini. Kata beliau:

“Aku mendengar Muhammad bin Isma’il (yakni al-Bukhari) berkata: “Aku mendengar ‘Ali bin al-Madini berkata: “Mereka adalah ash-habul hadis”.”

Ketahuilah bahwa para ‘ulama sepakat menyatakan bahawa ath-Tha’ifah al-Manshurah itu adalah al-Firqatun Najiyah yang keduanya itu adalah membawa maksud ahlul hadis. Di antara para ‘ulama yang turut menyatakan persoalan yang berkaitan (adalah):

1 - ‘Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, wafat th. 181 H
2 - ‘Ali bin al-Madini rahimahullah, wafat th. 234 H
3 - Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wafat th. 241 H
4 - Ahmad bin Sinan rahimahullah, wafat th. 256 H
5 - Muhammad bin Isma’il al-Bukhari rahimahullah, wafat th. 256 H
6 - ‘Abdullah bin Muslim bin Qutaibah rahimahullah, wafat th. 267 H
7 - Muhammad bin ‘Isa At Tirmidzi rahimahullah, wafat th. 276 H
8 - Muhammad bin Hibban rahimahullah, wafat th. 354 H
9 - Muhammad bin al-Husain al-Ajurri rahimahullah, wafat th. 390 H
10 - Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Naisaburi rahimahullah, wafat th. 405 H
11 - Ahmad bin All bin Tsabit al-Khathib al-Baghdadi rahimahullah, wafat th. 463 H
12 – Al-Husain bin Mas’oud al-Baghawi rahimahullah, wafat th. 516 H
13 - ‘Abdurrahmn bin al-Jauzy rahimahullah, wafat th. 597 H
14 - Muhyiddin Yahy bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah, wafat th. 676 H
15 - Ahmad bin ‘Abdul Halim bin Taimiyyah Syaikhul Islam rahimahullah, wafat th. 728 H
16 - Ishaq bin Ibrahim asy-Syathibi rahimahullah, wafat th. 790 H
17 - Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani rahimahullah, wafat th. 852 H.

Asy-Syaikh Rabi’ bin Hadi al-Madkhali berkata: “Para ‘ulama Islam yang muktabar dari kalangan ahli hadis dan selain dari mereka telah bersepakat bahawa al-Firqatun Najiyah dan ath-Tha’ifah al-Manshurah adalah sama. Majoriti mereka mengatakan: Bahawasanya golongan tersebut adalah ahlul hadis.” (Lihat Ahlul hadis hum ath-Thaifah al-Manshurah an-Najiyah (36))

Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani di dalam ash-Shahihah (1/543) mengatakan:

“Mungkin sebahagian orang menganggap aneh tafsir para imam tersebut, bahawasanya ath-Tha’ifah azh-Zhahirah dan al-Firqatun Najiyah adalah Ahlul Hadis. Padahal sedikitpun tidak ada yang aneh dari penafsiran para ‘ulama tersebut, jika kita memahami kaedah dan beberapa perkara berikut ini:

Pertama: Bahawasanya Ahlul Hadis dengan sebab spesifikasi mereka dalam mempelajari as-Sunnah (al-Hadis) dan segala urusan/perkara yang berkaitan dengannya, sama ada dalam bentuk pengetahuan tentang biografi para perawi hadis, ‘ilal (sebab-sebab kelemahan) suatu hadis, dan pengetahuan tentang sanad-sanad, maka mereka (ahlul hadis) adalah manusia yang paling berilmu tentang sunnah Nabi, petunjuknya, akhlaknya serta sejarah peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi was Sallam serta segala perkara yang berkaitan dengan beliau Shallallahu ‘alaihi was Sallam.

Kedua: Ahlul Hadis (semoga Allah membangkitkan kita bersama mereka) tidaklah berta’ashshub (fanatik) kepada pendapat (seseorang tertentu walaupun orang tersebut tinggi kedudukan atau keilmuannya – pent.), kecuali hanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi was Sallam. Hal ini berbeza dengan mereka yang tidak menisbahkan dirinya kepada al-Hadis dan pengamalan dengannya, di mana mereka berta’ashshub kepada pendapat-pendapat para imam mereka sahaja, sebagaimana ta‘ashshub-nya ahlul hadis kepada hadis-hadis Nabinya.

Maka tidak ada keanehan lagi setelah penjelasan di atas, bahawasanya ahlul hadis, merekalah ath-Tha’ifah azh-Zhahirah dan al-Firqatun Najiyah. Bahkan mereka adalah al-Ummah al-Wasath golongan yang adil sebagai saksi terhadap umat manusia.” (Ash-Shahihah, 1/543-544)

Berkata al-Khathib al-Baghdadi di dalam Syarafu ash-habil Hadis (30): “Sungguh Allah selaku penguasa alam semesta telah menjadikan ath-Thai’fah al-Manshurah sebagai para pengawal dan penggerak agama ini. Melalui mereka, Allah menepis tipu daya para penentang, disebabkan berpegangnya mereka terhadap syari’at yang kukuh ini, dan pendirian mereka terhadap jejak para sahabat dan tabi’in. Kesibukan mereka adalah menghafal hadis .... Mereka menerima syari’at beliau sama ada secara lisan mahupun perbuatan, menjaga sunnahnya secara hafalan dan penukilan, sehingga keaslian sunnah tersebut terus berlangsung dari zaman ke zaman. Mereka adalah manusia yang paling tepat lagi sesuai memperjuangkan dan mempertahankan sunnah dan ahlinya. Berapa banyak manusia yang menyimpang mahu mencampur aduk syari’at ini dengan sesuatu yang bukan dari bahagian syari’at tersebut, sedangkan Allah ‘Azza wa Jalla sentiasa menjaga agama-Nya dengan memunculkan di muka bumi ini para ahli hadis. Merekalah para penjaga rukun-rukun syari’at dan para penegak perintah-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahawa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung.” (Lihat: Ash –Shahihah, 1/545-546, susunan asy-Syaikh al-Albani)

Dalam hal ini ahul hadis-lah golongan yang paling berhak mendapat kemenangan, kerana mereka adalah golongan yang paling kuat hujjahnya, paling tahu tentang al-Qur’an, sebagaimana dinyatakan oleh ‘Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu: “Akan ada sekelompok orang yang mendebat/menghujjat kamu dengan syubhat-syubhat yang mereka ambil dari al-Qur’an, maka tumbangkanlah syubhat-syubhat mereka itu dengan sunnah (hadis-hadis Rasulullah), kerana orang yang tahu tentang sunnah/hadis adalah orang yang paling tahu tentang kitabullah.” (Diriwayatkan oleh al-Ajurri dalam asy-Syar’iah, hal. 48 dan kitab lainnya) (Lihat: Madarikun Nazhar, hal. 73)

Barangsiapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, nescaya Allah faqihkan dia dalam permasalahan agama .... akan sentiasa umat ini ditegakkan di atas perintah Allah, tidak akan menyusahkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sehingga datang keputusan Allah (hari kiamat). (Hadis Riwayat al-Bukhari, 71 & Muslim, 1037) (Lihat: Kitab al-Jawabush Shahih, 2/180) (Lihat: Madarikun Nazhar, hal. 73.)

Tentu tidak akan samar bagi orang yang memiliki akal yang sihat, hubungan di antara kalimat pertama (iaitu barangsiapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah faqihkan dia dalam permasalahan agama, pent.) dengan kalimat yang kedua (iaitu akan sentiasa umatku ditegakan di atas perintah Allah .... – pent.) hadis Rasulullah Shallallahu ‘alahi wa Sallam ini termasuk dalam skop jawami’ul kalim beliau.

Jelaslah bahawa kelompok yang ditunjuk secara langsung oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mendapat jaminan keselamatan dan pertolongan adalah ahlul hadis. Seandainya begitu, siapa yang layak menjadi tempat kembali dan rujukan umat?

Sudah tentu mereka-mereka dari kalangan para ulama ilmuan hadis iaitu mereka yang sentiasa berpegang, berhujjah, dan beramal dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Mereka teguh dengan manhaj dan landasan tersebut.

Pimpinan para ‘ulama ahlul hadis adalah Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi was Sallam. Kemudian perintis jejak pertama (generasi pertama) yang mengenakan mahkota fuqaha’ ahlil hadis adalah terdiri dari para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi was Sallam. Yang paling terkenal dari mereka adalah:

1 - Khalifah yang empat,

- Abu Bakr ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu
- ‘Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu
- ‘Utsman bin ‘Affan radhiyallahu ‘anhu
- ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu

2 – Al-‘Abadillah dan para sahabat yang lainnya:

- Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu
- Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhu
- Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu
- Ibnu az-Zubair radhiyallahu ‘anhu
- Ibnu ‘Amr radhiyallahu ‘anhu
- ‘Aisyah radhiyallahu ‘anhu
- Ummu Salamah radhiyallahu ‘anhu
- Zainab radhiyallahu ‘anhu
- Zaid bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu
- Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu
- Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu
- Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu
- Mu’adz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu

3 - Setelah para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi was Sallam adalah para tokoh tabi’in, di antara lain:

- Sa’id bin al-Musayyib rahimahullah, wafat 90 H
- ‘Urwah bin az-Zubair rahimahullah, wafat 94 H
- ‘Ali bin al-Husain Zainal ‘Abidin rahimahullah, wafat 93 H
- Muhammad bin al-Hanafiyyah rahimahullah, wafat 80 H
- ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud rahimahullah, wafat 94 H
- Salim bin ‘Abdullah bin ‘Umar rahimahullah, wafat 106 H
- Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr ash-Shiddiq rahimahullah, wafat 106 H
- Al-Hasan al-Bashri rahimahullah, wafat 110 H
- Muhammad bin Sirin rahimahullah, wafat 110 H
- ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz rahimahullah, wafat 101 H
- Muhammad bin Syihab az-Zuhri rahimahullah, wafat 125 H

4 - Kemudian tabi’ut tabi’in. Di antara tokoh-tokoh mereka:

- Malik bin Anas rahimahullah, wafat 173 H
- ‘Abdurrahman bin ‘Amr al-Auza’i rahimahullah, wafat 157 H
- Sufyan bin Sa’id bin Masruq ats-Tsauri rahimahullah, wafat 161 H
- Sufyan bin ‘Uyainah rahimahullah, wafat 193 H
- Isma’il bin ‘Ulayyah rahimahullah, wafat 193 H
- Al-Laits bin Sa’d rahimahullah, wafat 175 H
- Abu Hanifah an-Nu’man wafat 150 H
- ‘Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah, wafat 181 H
- Waki’ bin al-Jarrah rahimahullah, wafat 197 H
- Muhammad bin Idris asy-Syafi’i rahimahullah, wafat 204 H
- ‘Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, wafat 198 H
- Yahya bin Sa’id al-Qaththan rahimahullah, wafat 198 H
- ‘Affan bin Muslim rahimahullah, wafat 219 H

5 - Kemudian murid-murid mereka yang berjalan di atas manhaj mereka, di antaranya:

- Yahya bin Yahya at-Tamimi rahimahullah, wafat 226 H
- Ishaq bin Rahawaih rahimahullah, wafat 238 H
- Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wafat 241 H
- Yahya bin Ma’in rahimahullah, wafat 233 H
- ‘Ali bin al-Madini rahimahullah, wafat 243 H
- Abu Bakr bin Abi Syaibah rahimahullah, wafat 253 H

6 - Kemudian murid-murid mereka, di antaranya:

- Muhammad bin Isma’il al-Bukhari rahimahullah, wafat 256 H
- Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi rahimahullah, wafat 271 H
- Abu Hatim ar-Razi rahimahullah, wafat 227 H
- Abu Zur’ah ar-Razi rahimahullah, wafat 264 H
- Abu Dawud rahimahullah, wafat 275 H
- Muhammad bin ‘Isa at-Tirmidzi rahimahullah, wafat 279 H
- Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i rahimahullah, wafat 303 H

7. Kemudian orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka dari generasi ke generasi yang di antaranya adalah:

- Ibnu Jarir rahimahullah, wafat 310 H
- Ibnu Khuzaimah rahimahullah, wafat 311 H
- Ad-Daraquthni rahimahullah, wafat 385 H
- Ath-Thahawi rahimahullah, wafat 360 H
- Ibnu Baththah rahimahullah, wafat 387 H
- Ibnu Abi Zamanain rahimahullah, wafat 399 H
- Al-Hakim an-Naisaburi rahimahullah, wafat 405 H
- Al-Lalikaa’i rahimahullah, wafat 416 H
- Al-Baihaqi rahimahullah, wafat 458 H
- Ibnu ‘Abdil Barr wafat 463 H
- Al-Khathib al-Baghdadi rahimahullah, wafat 463 H
- Al-Baghawi rahimahullah, wafat 516 H
- Ibnu Qudamah wafat 620 H

8. Di antara murid-murid mereka dan orang-orang yang meniti jejak mereka:

- Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah, wafat 661 H
- Ibnu Abi Syamah rahimahullah, wafat 665 H
- Majduddin Ibnu Taimiyyah rahimahullah, wafat 652 H
- Ibnu Daqiq al-‘Ied rahimahullah, wafat 702 H
- Abu ‘Amr ‘Utsman bin ash-Shalah wafat 643 H
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, wafat 728 H
- Al-Mizzi rahimahullah, wafat 742 H
- Ibnu Abdil Hadi rahimahullah, wafat 744 H
- Adz-Dzahabi rahimahullah, wafat 748 H
- Ibnul Qayyim rahimahullah, wafat 751 H Ibnu IKatsir wafat 774 H
- Asy-Syathibi rahimahullah, wafat 790 H
- Ibnu Rajab rahimahullah, wafat 795 H

9. Para ‘ulama setelah mereka yang mengikuti jejak mereka di dalam berpegang dengan al-Qur’an dan as-Sunnah sehingga ke hari ini. Di antaranya:

- Ash-Shan’ani rahimahullah, wafat 1182 H
- Syaikhul Islam Muhammad bin ‘Abdul Wahhab rahimahullah, wafat 1206 H
- Muhammad bin ‘Ali asy-Syaukni rahimahullah, wafat 1250 H
- Al-Laknawi rahimahullah, wafat 1304 H
- Muhammad Shiddiq Hasan Khan rahimahullah, wafat 1307 H
- Syamsul Haq al-Azhim rahimahullah, wafat 1349 H
- Al-Mubarakfuri rahimahullah, wafat 1353 H
- Abdurrahman as-Sa’dy rahimahullah, wafat 1367 H
- Ahmad Syakir rahimahullah, wafat 1377 H
- Al-Mu’allimi al-Yamani rahimahullah, wafat 1386 H
- Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh rahimahullah, wafat 1389 H
- Muhammad Amin asy-Syinqthi rahimahullah, wafat 1393 H
- Jamilurrahman rahimahullah, wafat 1412 H
- Hamud at-Tuwaijiri rahimahullah, wafat 1413 H
- Badi’ud Dien as-Sindy rahimahullah, wafat 1416 H
- Hanimad al-Anshary rahimahullah, wafat 1418 H
- Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, wafat 1416 H
- ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz rahimahullah, wafat 1420 H
- Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah, wafat 1420 H
- Muhammad bin Sholeh al-‘Utsaimin rahimahullah, wafat 1423 H
- Sholeh bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah
- Abdul Muhsin al-‘Abbad hafizahullah
- Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizahullah
- Muqbil bin Hadi al-Wadi’i hafizahullah wafat 1423 H

Dan masih ramai lagi tokoh-tokoh ahlul hadis Ahlus Sunnah wal-Jama’ah. Mereka itu dari zaman ke zaman jumlahnya hanya sedikit, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi was Sallam di dalam sabdanya:

“Islam itu bermula dalam keadaan asing (gharib) dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu (ghuraba’).” (Hadis Riwayat Muslim di dalam Sahihnya (1/130), Ibnu Majah (1/132), Ahmad (11/238), dan selainnya)

Berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah: “Berwasiatlah dengan kebaikan terhadap ahlus sunnah, kerana sesungguhnya mereka itu adalah ghuraba’ (orang-orang yang terasing).” (Hadis yang Hasan, Riwayat al-Laalika’i di dalam al-I’tiqad (64), Ibnul Jauzy di dalam Talbis Iblis (19))

Maka, al-Firqatun Najiyah itu adalah juga difahami/dikenali sebagai ath-Thai’fah al-Manshurah dan mereka itu adalah Ahlul Hadis serta Ahlul ‘ilmi. Mereka adalah Ahlul Atsar, Ahlus Sunnah wal-Jama’ah dan merekalah as-Salafiyyin. Mereka itu satu, bermula di zaman Rasulullah hingga ke akhir zaman.

Asy-Syaikh Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Baz pernah ditanya:

“Adakah anda membezakan di antara ath-Tha’ifah al-Manshurah dengan al-Firqatun Najiyah?”

Beliau menjawab: “Ath-Tha’ifah al-Manshurah ialah al-Firqatun Najiyah, keduanya adalah satu, mereka adalah Ahlus Sunnah wal-Jama’ah, dan mereka adalah as-Salafiyyin (kelompok yang berdiri di atas manhaj para salafus soleh – ed.).” (Lihat: Al-Ajwibatul Mufidah ‘an As’ilatil Manahijil Jadidah, oleh asy-Syaikh Sholeh al-Fauzan (footnote - 75))