__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Thursday, July 31, 2008

062 - (Bahagian 2) - Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Menurut Imam Ahmad

(Bahagian 2) - Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Menurut Imam Ahmad

http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com

Dari imam Ahmad bin Hanbal (katanya):

Dasar ahlus sunnah menurut kami adalah, ke-3 – Meninggalkan bid’ah-bid’ah. (Imam Ahmad bin Hanbal, Ushulus Sunnah, Prinsip ke-3)

Penjelasan/Syarah:

Kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin seIain-Nya.” (Surah al-A’raaf, 7: 3)

Dan Nabi Shallallahu ‘alahi wa Sallam bersabda:

“Berwaspadalah kamu terhadap perkara-perkara baru (dalam agama), kerana sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid’ah.”

Dalam sabdanya yang lain pula:

“Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan (agama) kami perkara baru yang bukan darinya maka perkara itu tertolak.” (Hadis Riwayat Bukhari, no.2697 dan Muslim no. 1718 dari hadis ‘Aisyah radhiyallahu ‘anhu)

Ibnu Mas’oud berkata: “Janganlah kamu melakukan bid’ah dan berlebih-lebihan dalam beragama. Wajib ke atas kamu berpegang teguh dengan perkara agama yang dahulu kala (ajaran Rasulullah yang murni – Pent.) (Diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/54) dan lbnu Baththah dengan sanad yang sahih)

Dari lbnu al-Musayyib, bahawa dia pernah melihat seseorang melaksanakan solat (sunnah) lebih dari dua rakaat setelah terbit fajar dan dia memperbanyak ruku’ di dalamnya, maka beliau melarangnya. Orang tersebut berkata: “Wahai Abu Muhammad, apakah AlIah akan menyiksaku kerana solatku ini?” Beliau menjawab: “Tidak, akan tetapi Dia akan menyiksamu kerana kamu telah menyelisihi Sunnah (petunjuk Nabi Shallallahu ‘alahi wa Sallam).” (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Syeikh al-Albani rnenshahihkan sanadnya di dalam aI-Irwa’ (2/236))

Imam Hasan bin Ali al-Barbahari rahimahullah (wafat pada tahun 329H) berkata: “Berwaspadalah kamu terhadap perkara-perkara baru (dalam agama) yang kecil, kerana bid’ah-bid’ah kecil itu jika sering dilakukan maka akan menjadi besar. Demikian pula setiap bid’ah yang diada-adakan di dalam umat ini pada asal mulanya adalah kecil menyerupai aI-haq (kebenaran), lalu orang-orang yang masuk ke dalamnya menjadi tertipu, kemudian mereka tidak mampu keluar darinya, sehingga perkara itu (seakan-akan) menjadi suatu perkara agama yang harus ditaati, maka ia pun menyimpang dari jalan (yang benar), lalu keluar dari Islam. Maka perhatikanlah (semoga Allah merahmatimu) setiap orang yang kamu dengarkan ucapannya, khususnya dari orang-orang yang hidup pada zamanmu, maka janganlah kamu tergesa-gesa dan masuk ke dalamnya sehingga kamu bertanya dan meneliti terlebih dahulu, apakah ada seorang sahabat nabi atau seorang ulama yang membicarakan perkara itu. Maka jika kamu mendapati adanya sebuah atsar (riwayat) dari mereka yang membenarkannya, maka berpegang teguhlah dengannya dan jangan meninggalkannya. Jangan pula memilih jalan selainnya kerana kelak kamu akan jatuh ke dalam api neraka.” (Syarhus Sunnah, karya al-Barbahari, hal. 681)

Umar bin Abdul Aziz berkata: “Tiada alasan (hujah) bagi sesiapa pun dalam kesesatan yang dilakukannya sedang dia mengiranya sebagal petunjuk setelah jelas baginya as-Sunnah.” (as-Sunnah, karya al-Marwazi (95))

lbnu Wadhdhah mengeluarkan dengan sanad yang rijalnya tsiqah dari Abu Utsman an-Nahdi, Ia berkata: “Seorang pegawai (gabenor) menulis surat kepada Umar bin Khaththab, bahawa di sini ada sekelompok kaum yang berkumpul dan berdo’a untuk kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin. Maka Umar menulis surat balas kepadanya, “Datanglah engkau bersama mereka!” Maka ía pun datang. Umar berkata kepada pengawalnya: “Siapkan cambuk.” Maka tatkala mereka rnasuk menghadap umar, beliau mencabuk pemimpin mereka dengan keras.” (Lihat aI-Bida’ wan Nahyu ‘Anha, hal. 26)

Imam Darul Hijrah (Imam Malik) berkata: “Barangsiapa melakukan perkara baru dalam urusan umat ini yang tidak pernah berada di atasnya generasi pertama umat ini, maka ia telah menganggap bahawa Rasulullah berkhianat di dalam menyampalkan risalah Allah Subhanahu wa Ta’ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman:

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu menjadi agama bagimu.” (Surah al-Maidah, 5: 3)

Maka perkara-perkara yang tidak termasuk ke dalam urusan agama pada waktu itu, bererti tidak termasuk urusan agama pula pada zaman sekarang ini. Keadaan akhir umat ini tidaklah menjadi baik kecuali dengan apa yang menjadikan generasi pertama umat ini menjadi baik.”

Beliau juga pernah ditanya oleh seseorang, “Wahai Abu Abdillah, dari manakah aku memulai ihram? Beliau menjawab: “Dari DzuI Hulaifah di mana Rasulullah memulai ihram.” Orang itu berkata: “Aku ingin memulai ihram dari masjid (nabawi), dari sisi kuburan.” Maka imam Malik berkata kepadanya: “Jangan kamu lakukan itu, kerana aku takut terjadi fitnah pada dirimu.” Lalu ía bertanya: “Fitnah apakah yang akan terjadi dalam hal ini? Ini hanyalah jarak beberapa batu sahaja yang aku tambahkan.” Jawab imam Malik: “Fitnah apakah yang lebih besar daripada kamu menganggap bahawa dirimu telah sampai pada sebuah keutamaan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alahi wa Sallam? Sesungguhnya aku telah mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Maka hendaklah orong-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih.” (Surah an-Nuur, 24: 63) (Dikeluarkan oleh ibnu Abdil Bar di dalam Jaami’ Bayaanil Ilmi dan Ibnu Baththah di dalam al-Ibaanah al-Kubra (1/261) dengan isnad la ba’sa bihi)

al-Hafiz aI-lsma’ili (wafat pada tahun 371H) berkata:

“Imam-imam hadis berpendapat (wajibnya) menjauhi bid’ah dan dosa-dosa, menahan diri dari gangguan serta meninggakan ghibah (mengumpat/menggunjing orang lain) kecuali kepada orang yang menampakkan bid’ah dan Ia menyerukan kepadanya, maka membicarakan keburukannya menurut mereka bukan termasuk dari ghibah (yang diharamkan).” (I’tiqaad Aimmatil Hadis, hal. 78)

Dinukil dan disunting dari:

Kitab Ushulus Sunnah, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Tahqiq/Syarah Walid bin Muhammad Nubaih, m/s. 43-47. (Edisi Terjemahan: Terbitan Pustaka Darul Ilmi, Mac 2008M)

061 - (Bahagian 1) - Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Menurut Imam Ahmad

(Bahagian 1) - Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Menurut Imam Ahmad

http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com

Dari imam Ahmad bin Hanbal (katanya):

Dasar ahlus sunnah menurut kami adalah, 1 – Berpegang teguh kepada jalan hidup para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, 2 – Berqudwah terhadap mereka (menjadikan para sahabat Rasulullah sebagai tauladan/ikutan). (Imam Ahmad bin Hanbal, Ushulus Sunnah, Prinsip 1 & 2,)

Penjelasan/Syarah:

Dalilnya,

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali” (Surah an-Nisa’, 4: 115)

Dari hadis ‘Irbadh bin Sariyah radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya barangsiapa dari kamu yang hidup (selepas kewafatanku) maka dia akan melihat banyaknya perselisihan. Maka, wajib ke atas kamu supaya berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah al-Rasyidin (yang mendapat petunjuk), gigitlah ia dengan se-erat-eratnya walaupun dengan gigi-gigi geraham kamu.” (Lihat Shahih Sunan Abi Dawud, hadis no. 3851)

Dan sabdanya pula dalam menjelaskan sifat-sifat golongan yang selamat, Dari ‘Abdullah bin ‘Amr ia berkata, bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya Bani Isra’il telah berpecah-belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan berpecah-belah menjadi 73 golongan. Mereka semua di neraka kecuali satu golongan”. Para sahabat bertanya: “Siapakah golongan (yang selamat) itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Apa (jalan) yang aku dan para sahabatku ada di atasnya”.” (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Sunannya (2641), al-Hakim di dalam al-Mustadrak (1/128-129), al-Ajurri di dalam al-Arba’in (143), dan di asy-Syari’ah (15-16))

Dalam riwayat yang lain dengan lafaz (maksudnya):

“Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu”. Para sahabat bertanya: “Siapakah mereka wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab: “Mereka adalah orang-orang yang keadaannya sentiasa berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku”.” (Riwayat ath-Thabrani di dalam ash-Shaghir, 1/256)

lbnu Mas’ud berkata: “Barangsiapa di antara kamu yang mengambil contoh, maka hendaklah ia rnengambil contoh (tauladan) dari para sahabat Nabi Muhammad. Ini adalah kerana mereka merupakan orang-orang yang hatinya baik, ilmunya mendalam, sedikit takalluf (memaksakan diri melebihi batas kemampuannya), memiliki petunjuk yang lurus, baik keadaannya. Mereka adalah suatu kaum yang Allah pilih untuk dijadikan sebagai sahabat Nabi-Nya. Maka dari itu, ketahuilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka, sebab mereka berada di atas petunjuk yang lurus.” (Darjat riwayat ini La ba’sa bihi, dikeluarkan oleh lbnu Abdil Bar di dalam kitabnya Jaami’ Bayaanil ‘iImi, no. 1810)

Ibnu ‘Aun berkata: “Semoga Allah merahmati seseorang yang beristiqomah dan merasa redha dengan atsar ini walaupun terasa berat olehnya.”(Diriwayatkan oleh lbnu Baththah di dalam al-Ibaanah (291) dan darjatnya sahih berdasarkan syarat Bukhari & Muslim)

lbrahim an-Nakha’i berkata: “Seandainya para sahabat Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam membasuh kuku (dalam berwudhu – Pent.), niscaya aku tidak akan mencucinya demi mencari keutamaan dalam ber-ittiba’ kepada mereka.” (Sahih, diriwayatkan oleh lbnu Baththah (254), ad-Darimi dan selainnya)

Umar bin Abdul Aziz pernah berwasiat kepada sebahagian pegawainya: “Aku berwasiat kepadamu agar sentiasa bertaqwa kepada Allah dan berlaku sederhana dalam menjalankan perintah-Nya, mengikuti sunnah (petunjuk) Rasulullah Shallallahu ‘alahi wa Sallam, meninggalkan perkara-perkara baru dalam agarna yang diada-adakan oleh orang-orang setelahnya, dan berhentilah pada batas-batas ajarannya. Dan ketahuilah, bahawa seseorang tidaklah berbuat bid’ah melainkan telah ada sebelumnya hal yang menunjukkan kebid’ahannya dan pelajaran buruk yang ditimbulkannya. Kerana itu, kamu wajib berpegang teguh dengan as-Sunnah, sebab ia merupakan perisai/pelindung (dari pelbagai kesesatan dan kebinasaan) bagi dirimu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan ketahuilah, barangsiapa yang berjalan di atas sunnah, maka sungguh dia telah mengetahui bahawa tindakan menyelisihinya adalah termasuk kesalahan, kekeliruan, sikap berlebih-lebihan dan kedunguan (kejahilan). Maka generasi terdahulu dari umat ini (as-salafus-sholeh) telah berhenti dan menahan diri mereka dengan ilmu yang mapan/jelas (dari pelbagai bid’ah-bid’ah) padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki kemapuan yang sangat tinggi dalam membahaskan sesuatu permasalahan agama, akan tetapi mereka tidak membahasnya.” (Shahih Sunan Abi Dawud, no. 4612. Lihat pula takhrij kitab asy-Syari’ah, atsar no. 292)

lmam Hasan bin Ali al-Barbahari rahimahullah berkata: “Dan ketahuilah (semoga Allah merahmatimu), bahawa keislaman seseorang hamba tidaklah sempurna sehingga dia menjadi orang yang sentiasa berittiba’ (mengikuti petunjuk Nabi), membenarkan, dan berserah diri. Maka, barangsiapa yang mengira bahawa masih ada suatu perkara di dalam Islam yang belum disampaikan oleh para sahabat Muhammad kepada kita, maka sesungguhnya dia telah mendustakan mereka, dan keadaan itu cukup untuk dikatakan sebagai perpecahan dan tikaman terhadap mereka, dan dia adalah seorang mubtadi’ (pelaku bid’ah) yang sesat dan telah mengada-ngadakan perkara baru dalam agama Islam.” (Syarhus Sunnah, hal. 70)

Ia juga berkata: “Wajib ke atas kamu mengikuti atsar-atsar (jejak salafus sholeh) dan orang-orang yang berpegang teguh dengan atsar. Bertanyalah kepada mereka, duduk, dan ambillah ilmu dari mereka.” (Syarhus Sunnah, hal. 20).

Kepada mereka yang memerlukan penjelasan yang Iebih lanjut berkenaan hal ini, dipersilakan merujuk kitab al-l’tisham karya imam asy-Syathibi, kerana kitab tersebut merupakan kitab yang agung, yang banyak mengandungi manfaat dan faedah yang besar serta tidak ada kitab yang sepertinya yang disusun di dalam bab ini. Lihat pula Ta’Iiq (komentar) Syeikh al-Albani terhadap kitab aI-‘Aqidah ath-Thahawiyah, hal. 48.

Dinukil dan disunting dari:

Kitab Ushulus Sunnah, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Tahqiq/Syarah Walid bin Muhammad Nubaih, m/s. 37-42. (Edisi Terjemahan: Terbitan Pustaka Darul Ilmi, Mac 2008M)