__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Wednesday, April 16, 2008

51 - Kufur, Syirik, Murtad dan Nifaq

Kufur, Syirik, Murtad dan Nifaq

Adakah kita mengetahui bahawa orang yang mati dalam keadaan kafir, musyrik, atau murtad, tidaklah sah amalan-amalan baiknya, sama ada seperti solat, puasa, sedeqah, hubungan baik silaturahim, menjaga hak-hak tetangga dan sebagainya. Hal ini adalah kerana syarat sahnya ibadah adalah sewajarnya terlebih dahulu mengetahui untuk siapa ia/kita beribadah. Sedangkan orang kafir kehilangan syarat ini, maka amalannya pun batal/sia-sia.

Allah s.w.t. berfirman:

“...Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya. “ (Surah al-Baqarah 2: 217)

Allah s.w.t. berfirman:

“Tidaklah sepatutnya orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka mengakui bahawa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam Neraka.” (Surah at-Taubah 9: 17)

Allah s.w.t. berfirman:

“Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mendustakan akan pertemuannya dengan akhirat, sia-sialah, perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Surah al-A’raaf 7: 147)

Allah s.w.t. berfirman:

“Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (Surah al-Maa-idah 5: 5)

Allah s.w.t. berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.” (Surah Muhammad 47: 34)

Firman Allah telah sampai kepada puncaknya (akhirnya) dalam menetapkan hakikat syari’at ini, menyatakan kepada Rasulullah dalam rangka mengingatkan ummatnya. Maka, jika Rasulullah s.a.w. (dengan kedudukannya yang mulia) berbuat syirik, maka akan batallah seluruh amalannya. Bagaimana dengan kita?! Akan tetapi, beliau s.a.w. tidak akan berbuat syirik kerana ketinggian darjatnya, lebih-lebih lagi jika beliau murtad, sangatlah mustahil dilakukan oleh beliau secara syara’, kerana beliau itu ma’shum (terpelihara dari kesalahan) yang dipelihara oleh Allah s.w.t.

Allah s.w.t. berfirman:

“Dan sesungguhnya telab diwahyukan kepadamu dan kepada (Nabi-Nabi) sebelummu jika kamu mempersekutukan (Allah,), niscaya akan terhapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang yang rugi. “ (Surah az-Zumar 39: 65)

Allah s.w.t. berfirman mengkhabarkan tentang seluruh Rasul-Nya:

“...Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang mereka kerjakan.” (Surah al-An’aam 6: 88)

Dan ayat-ayat berkenaan hal ini cukup banyak sekali

Nabi s.a.w. bersabda:

“Jika Allah telah mengumpulkan manusia dari pertama sampai terakhir pada hari yang tidak ada keraguan padanya (hari Kiamat), seorang penyeru akan berkata: “Barangsiapa yang menyekutukan Allah dalam amalannya yang ia lakukan untuk seseorang, maka hendaklah ia meminta pahala darinya, kerana Allah sangat tidak memerlukan kepada kesyirikan”.” (Sahih lighairihi, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (3154), Ibnu Majah (4203), Ahmad (4/215), Ibnu Hibban (7301) dan yang lainnya dari jalan Muhammad bin Bakr al-Bursani, dari Abdul Hamid bin Ja’far, ayahku mengkhabarkan kepadaku dari Ibnu Mina, dari Abu Sa’ad bin Abi Fudhalah al-Anshari secara marfu’. at-Tirmidzi berkata: “Hadits ini hasan gharib,” dan disepakati oleh Syaikh al-Albani dalam Takhriijul Misykaah (5318). Menurut Sheikh Salim al-Hilali, “Hadis tersebut sebagaimana yang beliau katakan, Ibnu Mina’ namanya adalah Ziyad, ia seorang yang hadisnya hasan, insya Allah, rawi darinya adalah Ja’far bin ‘Abdillah, seorang yang tsiqah, dan rawi lain semuanya tsiqah. Hadis ini mempunyai syawahid yang sahih dari hadis Abu Hurairah r.a. yang diriwayatkan oleh imam Muslim (8/115, Syarh Nawawi))

Dan selayaknya juga mengetahui beberapa perkara dalam bab ini secara ringkas, di antaranya adalah:

a). Bahawa orang-orang yang mati (dalam keadaan) kafir, tetapi mereka mengamalkan sebahagian perbuatan baik, Allah tidak akan menyia-nyiakannya, namun Allah akan membalasnya di dunia saja.

Allah s.w.t. berfirman:

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak dirugikan, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali Neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telab mereka kerjakan.” (Surah Huud 11: 15-16)

Nabi s.a.w. bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi kebaikan seorang mukmin, Dia memberinya (dalam riwayat lain: memberi pahala) rezeki di dunia, dan balasan di akhirat. Adapun orang kafir, ia diberi makanan dengan kebaikan yang ia lakukan di dunia, sehingga apabila ia telah pulang ke akhirat, tidak ada satupun kebaikan yang boleh dibalas. (Hadis Riwayat Muslim (16/149-150, Syarh Nawawi) dari hadis Anas r.a.)

b). Bahawa orang kafir apabila masuk Islam dan wafat di atas keimanan, Allah akan menghapuskan semua kesalahannya, dan dituliskan untuknya kebaikan yang pernah ia lakukan sebelum masuk Islam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang jelas dari Rasulullah s.a.w..

Dari Abu Said al-Khudri r.a., ia berkata bahawa Nabi s.a.w. bersabda:

“Apabila seorang hamba masuk Islam dan keislamannya itu baik, Allah akan menulis setiap kebaikan yang pernah ia lakukan dan dihapus darinya setiap keburukan yang pernah ia lakukan, kemudian setelah itu adalah balasan; satu kebaikan dihitung 10 sehingga 700 kali lipat, setiap keburukan dihitung satu, kecuali bila Allah memaafkannya.” (Hadis Riwayat al-Bukhari secara mu’allaq (1/98, Fathul Baari) dan disambung sanadnya oleh an-Nasa’i (8/105-106) dengan sanad yang sahih. al-Hafizh berkata (1/99): “Telah tsabit dalam seluruh riwayat apa-apa yang tidak ada dalam riwayat al-Bukhari, iaitu tentang penulisan kebaikan yang dilakukan sebelum masuk Islam.”)

Dari Hakim bin Hizam r.a., ia berkata kepada Rasulullah s.a.w.: “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang perkara (ibadah) yang dulu aku pernah lakukan di masa Jahiliyyah yang berupa sedeqah, memerdekakan budak, jalinan silaturahmi, apakah ada pahalanya?” Beliau menjawab:

“Engkau masuk Islam di atas kebaikan yang pernah engkau lakukan dahulu.” (Hadis Riwayat al-Bukhari (3/301 Fathul Baari) dan Muslim (2/140, 141,142, Syarh Nawawi))

Dari ‘Aisyah r.anha, ia berkata: “Ya Rasulullah, dahulu di masa Jahiliyyah, Ibnu Jad’an gemar menyambung tali silaturahim dan memberi makan orang miskin, apakah itu bermanfaat baginya?” Beliau menjawab:

“Tidak, wahai ‘Aisyah, sesungguhnya ia tidak pernah sekalipun mengatakan: ‘Wahai Rabb-ku, ampunilah kesalahanku pada han Pembalasan)” (Hadis Riwayat Muslim (3/86, Syarh Nawawi))

‘Abdullah bin Jad’an adalah orang yang sering memberi makan, sehingga ia menyediakan sebuah piring besar (yang berisi makanan) untuk tamu tidak diundang, yang ia boleh ambil dengan menggunakan tangga. Semua itu tidak bermanfaat untuknya di akhirat, kerana ia mati dalam keadaan kafir, ia mengingkari hari Kebangkitan.

Inilah kebenaran yang ditetapkan oleh dalil-dalil yang sahih yang banyak, bahawa orang kafir apabila masuk Islam, maka amalan solehnya di waktu Jahiliyyah tetap bermanfaat untuknya, berbeza jika ia mati dalam kekafiran, maka (amalnya) tidak akan bermanfaat untuknya, bahkan terhapus disebabkan kekufurannya, perbuatan baiknya akan dibalas di dunia sahaja secara syara’, (tetapi) di akhirat kelak kebaikannya tidak akan bermanfaat sedikitpun dan siksanya tidak akan diringankan, apatah lagi untuk diselamatkan darinya.

Apabila kita sekalian telah menyedari hakikat ini, jelaslah bagi kita kesilapan sebahagian kaum muslimin (dalam pandangan kelalaian dan kebodohan) bila mereka melihat penyimpangan kaum muslimin dari akhlak dan perangai yang baik, mereka berkata: “Orang Yahudi dan Nasrani lebih baik dari mereka.’ Maksudnya, ahli maksiat dari kaum muslimin.

Demikian pula perkataan sebagian kaum muslimin (yang bersumpah atas Nama Rabb mereka): “Demi Allah, tidak akan masuk Neraka orang yang menciptakan telefon dan menemukan bahan-bahan perubatan yang menakjubkan, cukuplah untuknya khidmat yang agung ini yang ia persembahkan untuk manusia dan meringankan kesulitan mereka.”

Sheikh Salim al-Hilali menyatakan: “(Pahala Allah itu) bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, Allah telah berfirman:

‘Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. ‘ (Surah Ali ‘Imran 3: 85)

Orang-orang kafir itu tidak akan diterima oleh Allah, taubat dan tebusannya, kerana mereka telah menghabiskan kebaikan mereka dalam kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah s.w.t.:

“Dan (ingatlah) hari (ketika,) orang-orang kafir dihadapkan ke Neraka (kepada mereka dikatakan): “Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan kerana kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan kerana kamu telah fasiq”.” (Surah al-ahqaf 46: 20)