__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Thursday, January 3, 2008

034 - GOLONGAN YANG SELAMAT

GOLONGAN YANG SELAMAT


1 - Allah Subhanahu wata'ala berfirman:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai." (Ali Imran: 103)

"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Iaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." (Ar-Ruum: 31-32)

2 - Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

"Aku wasiatkan padamu agar engkau bertakwa kepada Allah, patuh dan ta'at, sekalipun yang memerintahmu seorang budak Habsyi. Sebab barangsiapa hidup (lama) di antara kamu tentu akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Kerana itu, berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang (mereka itu) mendapat petunjuk. Pegang teguhlah ia sekuat-kuatnya. (Dan hati-hatilah terhadap setiap perkara yang diada-adakan, kerana semua perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat (dan setiap yang sesat tempatnya di dalam Neraka)." Hadis Riwayat Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia berkata hadis ini hasan sahih).

3 - Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

"Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan tem-patnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Syurga, iaitu al-jama'ah." (Hadis Riwayat Ahmad dan yang lain. Al-Hafidh menggolongkannya sebagai hadis yang hasan)

4 - Dalam riwayat lain disebutkan:

"Semua golongan tersebut tempatnya di Neraka, kecuali satu (iaitu) yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya." (Hadis Riwayat At-Tirmidzi, dan di-hasan-kan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami' 5219)

5 - Ibnu Mas'ud meriwayatkan:

"Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya lalu bersabda, 'Ini jalan Allah yang lurus.' Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, kemudian bersabda, 'Ini adalah jalan-jalan yang sesat tak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali di dalamnya ter-dapat syaitan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah, 'Dan bahawa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus maka ikutilah dia janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa." (Al-An'am: 153) (Hadis sahih riwayat Ahmad dan Nasa'i)

6 - Syaikh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah berkata, "... adapun Golongan Yang Selamat iaitu Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Dan Ahlus Sunnah, tidak ada nama lain bagi mereka kecuali satu nama, iaitu Ashhabul Hadis (para ahli hadis)."

7 - Allah memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada al-Qur'anul Karim. Tidak termasuk orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan dan kelompok. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam mengkhabarkan bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berpecah belah menjadi banyak golongan, sedang umat Islam akan berpecah lebih banyak lagi, golongan-golongan tersebut akan masuk Neraka kerana mereka menyimpang dan jauh dari Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. Hanya satu Golongan Yang Selamat dan mereka akan masuk Syurga. Iaitu al-Jamaah, yang berpegang teguh kepada Kitab dan Sunnah yang sahih, di samping melakukan amalan para sahabat dan Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam.

Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan yang selamat (Firqah Najiyah). Dan semoga segenap umat Islam termasuk di dalamnya.

MANHAJ (JALAN) GOLONGAN YANG SELAMAT

1 - Golongan Yang Selamat ialah golongan yang setia mengikuti manhaj Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam dalam hidupnya, serta manhaj para sahabat sesudahnya.

Iaitu al-Qur'anul Karim yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam Hadis-Hadis sahih. Beliau memerintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepada keduanya:

"Aku tinggalkan padamu dua perkara yang kalian tidak akan tersesat apabila (berpegang teguh) kepada keduanya, iaitu Kitabullah dan Sunnahku. Tidak akan bercerai-berai sehingga keduanya menghantarku ke telaga (Syurga)." (Di-sahih-kan oleh al-Albani dalam kitab Sahihul Jami')

2 - Golongan Yang Selamat akan kembali (merujuk) kepada Kalamullah dan Rasul-Nya tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka, sebagai intipati dari firman Allah s.w.t:

"Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibat-nya." (An-Nisaa': 59)

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (nabi s.a.w.) hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (an-Nisaa': 65)

3 - Golongan Yang Selamat tidak mendahulukan (memenangkan) perkataan seseorang atas Kalamullah dan Rasul-Nya, intipati dari firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguh-nya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Hujurat: 1)

Ibnu Abbas berkata:

"Aku mengira mereka akan binasa. Aku mengatakan, ”Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda”, tetapi mereka mengatakan, “Abu Bakar dan Umar berkata” (pula berkata)." (Hadis Riwayat Ahmad dan Ibnu 'Abdil Barr)

4 - Golongan Yang Selamat sentiasa menjaga kemurnian tauhid.

Mengesakan Allah dengan beribadah, berdo'a dan memohon pertolongan baik dalam masa sulit maupun lapang, menyembelih kurban, bernadzar, tawakkal, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan berbagai bentuk ibadah lain yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya Daulah Islamiyah yang benar. Menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam, sebab hal itu merupakan konsekuensi tauhid. Dan sungguh, suatu golongan tidak mungkin mencapai kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid, tidak membendung dan memerangi syirik dengan segala bentuknya. Hal-hal di atas merupakan teladan dari para rasul dan Rasul kita Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam.

5 - Golongan Yang Selamat pasti akan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, sama ada dalam ibadah, perilaku dan dalam segenap hidupnya walaupun dia dipandang asing.

Sahih itu mereka menjadi orang-orang asing di tengah kaumnya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi:

"Sesungguhnya Islam pada permulaannya adalah asing dan akan kembali menjadi asing seperti pada permulaannya. Maka keuntungan besar bagi orang-orang yang asing." (Hadis Riwayat Muslim)

Dalam riwayat lain disebutkan:

"Dan keuntungan besar bagi orang-orang yang asing. Iaitu orang-orang yang (tetap) berbuat baik ketika manusia sudah rosak." (al-Albani berkata, "Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani dengan sanad yang sahih")

6 - Golongan Yang Selamat tidak berpegang kecuali kepada Kalamullah dan Kalam Rasul-Nya yang maksum, yang berbicara dengan tidak mengikuti hawa nafsu.

Adapun manusia selainnya, betapapun tinggi darjatnya, terkadang ia melakukan kesalahan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam:

"Setiap bani Adam (pernah) melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat." (Hadis hasan riwayat Imam Ahmad)

Imam Malik berkata, "Tak seorang pun sesudah Nabi Shallallahu’alaihi wasallam melainkan ucapannya diambil atau ditinggalkan (ditolak) kecuali Nabi Shallallahu'alaihi wasallam (yang ucapannya mesti diambil dan diterima)."

7 - Golongan Yang Selamat adalah para ahli Hadis.

Tentang mereka Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

"Sentiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka akan orang yang menghinakan mereka sehingga datang keputusan Allah." (Hadis Riwayat Muslim)

Seorang penyair berkata, "Ahli Hadis itu, mereka ahli (keluarga) Nabi, sekalipun mereka tidak bergaul dengan Nabi, tetapi jiwa mereka bergaul dengannya.

8 - Golongan Yang Selamat menghormati para imam mujtahidin, tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka.

Golongan Yang Selamat mengambil fiqih (pemahaman hukum-hukum Islam) dari al-Qur'an, Hadis-Hadis yang sahih, dan pendapat-pendapat imam mujtahidin yang sejalan dengan Hadis sahih. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka, yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil Hadis sahih, dan meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengannya.

10 - Golongan Yang Selamat menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.

Mereka melarang segala jalan bid'ah dan kelompok-kelompok yang menghancurkan serta memecah belah umat. Sama ada bid'ah dalam hal agama mahupun dalam hal sunnah Rasul dan para sahabatnya.

10 - Golongan Yang Selamat mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya.

Sehingga mereka mendapatkan pertolongan dan masuk Syurga atas anugerah Allah dan syafa'at Rasulullah dengan izin Allah.

11 - Golongan Yang Selamat mengingkari peraturan perundang-perundangan yang dibuat oleh manusia apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

Golongan Yang Selamat mengajak manusia berhukum kepada Kitabullah yang diturunkan Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Allah Maha Mengetahui sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Hukum-hukum-Nya abadi sepanjang masa, sesuai dan relevan bagi penghuni bumi sepanjang zaman.Sungguh, sebab kesengsaraan dunia, kemerosotan, dan mundurnya khususnya dunia Islam, adalah sahih kerana mereka meninggalkan hukum-hukum Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Umat Islam tidak akan berjaya dan mulia kecuali dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam, sama ada secara peribadi, kelompok mahupun secara pemerintahan. Kembali kepada hukum-hukum Kitabullah, sebagai intipati dari firman-Nya:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (Ar-Ra'ad: 11)

12 - Golongan Yang Selamat mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah.
Jihad adalah wajib bagi setiap Muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Jihad dapat dilakukan dengan:


Pertama, jihad dengan lisan dan tulisan: Mengajak umat Islam dan umat lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam telah memberitakan tentang hal yang akan menimpa umat Islam ini. Beliau bersabda:

"Hari Kiamat tidak akan tiba, sehingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala-berhala." (Hadis sahih, riwayat Abu Daud, Hadis yang semakna juga terdapat di dalam riwayat Muslim)

Kedua, jihad dengan harta: Menginfakkan harta buat penyebaran dan peluasan ajaran Islam, mencetak buku-buku dakwah ke jalan yang benar, memberikan tunjuk-ajar kepada umat Islam yang masih lemah iman agar tetap memeluk agama Islam, memproduksi dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang, memberikan bekal kepada para mujahidin, baik berupa makanan, pakaian atau keperluan lain yang diperlukan.

Ketiga, jihad dengan jiwa: Bertempur dan ikut serta di medan peperangan untuk kemenangan Islam. Agar kalimat Allah (Laa ilaaha illallah) tetap dijulang manakala kalimat orang-orang kafir (syirik) dihancurkan. Dalam hubungannya dengan ketiga perincian jihad di atas, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam mengisyaratkan dalam sabdanya:

"Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, jiwa dan lisanmu." (Hadis Riwayat Abu Daud, Hadis sahih)

Adapun hukum jihad di jalan Allah adalah:

Pertama, fardhu 'ain: Berupa perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan pencerobohan ke beberapa negara Islam wajib dihalau. Penceroboh-penceroboh Yahudi sebagai contoh, yang merampas tanah umat Islam di Palestin. Umat Islam yang memiliki kemampuan dan kekuatan jika hanya berdiam diri adalah berdosa, sehingga orang-orang Yahudi terkutuk itu keluar dari wilayah Palestin. Mereka harus berupaya mengembalikan Masjidil Aqsha ke pangkuan umat Islam dengan kemampuan yang ada, sama ada dengan harta mahupun jiwa.

Kedua, fardhu kifayah: Jika sebahagian umat Islam telah ada yang melakukannya maka sebahagian yang lain kewajibannya menjadi gugur. Seperti dakwah mengembangkan misi Islam ke negara-negara lain, sehingga berlaku hukum-hukum Islam di segenap penjuru dunia. Barangsiapa menghalangi jalan dakwah ini, ia harus diperangi (mengikut kaedahnya), sehingga dakwah Islam dapat berjalan lancar.

3 comments:

Anonymous said...

assalamualaikum...

saudara..banyak sudah artikel2 tulisan anda yg menarik minat saya, namun saya setakat ini terterik untk mengemukakan persoalan tentang perkara bid'ah ni..
boleh tak saudara kemukakan apakah antr perkara2 bida'ah tersebut?

Nawawi Bin Subandi said...

wa 'alaikumussalam,

Terima kasih kerana terus membaca dan memiliki sifat ingin tahu tentang agama.

Berkenaan bid'ah, secara mudahnya, adalah suatu perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama dengan niat utk beribadah kpd Allah.

Contohnya:

1 - Menyifatkan Allah dengan sifat2 yang tidak terdapat di dalam dalil2 yang sahih.

2 - Mengubah sifat2 Allah mengikut kehendak sendiri.

3 - Melakukan zikirullah dengan berjama'ah.

4 - Menyatakan bahawa perbuatan membaca doa beramai2 selepas solat adalah sebagai amalan yg baik. walhal, nabi tidak pernah menyatakan begitu.

wallahu a'lam.

Anonymous said...

pandai sekali tuan Nawawi, perhatikanlah diri anda, tak apa saya buka jati diri tuan:

1. mengapa tuan merelakan diri tuan menyimpan kebohongan hingga 3bulan lamanya. apakah berbohong termasuk perintah Nabi?
ataukah itu satu dari sekian banyak bid'ah yang tuan ada-adakan sendiri atau mungkin juga sudah menjadi kebiasaan?

2. mengapa tuan merelakan diri tuan, menunda minta maaf karena kesalahan yang nyata. apakah berbohong termasuk perintah Nabi?
atau mungkin juga itu bid'ah yg tuan buat sendiri?

3. mengapa tuan suka memaksakan kehendak. apakah memaksakan kehendak termasuk perintah Nabi? atau ini bid'ah yg menjadi kebiasaan tuan?

4. mawas dirilah wahai yth.tuan,